PDA

View Full Version : Tiêu đề: Auto GiangHồ TL Bản 7.0.7.10 Mới Update by HKBN Noiloan.net (Auto Chiến trường,Nộp BNCT, Vượt Ải BĐH.Ăn Pháo Hoa,Chế Ngô )bug.hack
06-01-2012, 02:25 PM
Tiêu đề: Auto GiangHồ TL Bản 7.0.7.10 Mới Update by HKBN Noiloan.net (Auto Chiến trường,Nộp BNCT, Vượt Ải BĐH.Ăn Pháo Hoa,Chế Ngô )


Auto vo lam 2 AutoSell VLII 7.0.8 !!!! Auto vo lam


AMIEN PHI 100%
Mi?n Phí 100%
DowLoad (http://giangho-name.googlecode.com/files/UpdateAutoVL2_7.0.8.3z.exe) v? b?t
lên và s? d?ng nhu hình du?i auto này dùng d? ch? t?o r?t vip nó cung là 1
auto click
http://cc4.upanh.com/23.459.30515353.SV70/untitled.jpg
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/phieubatplus/download.gif
Dow Auto Pro May Tai Day (http://giangho-name.googlecode.com/files/UpdateAutoVL2_7.0.8.3z.exe)

Chúc Các Ban Vui Ve, An Lanh
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/phieubatplus/download.gif
dan tai dây: JX II - FAQs Tool - Ho tro thông tin Võ lâm 2 (http://giangho-name.googlecode.com/files/UpdateAutoVL2_7.0.8.3z.exe)

Các Phím Nóng :

CTRL+S : Bat Ðau/Ngung Auto


Hu?ng d?n dùng ClickMouse + Chipf2 vào t?ng liêu vl 2
Hu?ng d?n dùng AutoCLick ch? phù,áo,qu?n,Spam kênh th? gi?i,vào t?ng liêu
vl 2
Hôm nay mình m?o mu?i vi?t bài này b?n nào bi?t r?i thì d?ng cu?i
vì còn nhi?u ngu?i chua bi?t
Toi moi update ban phien ban moi :
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/phieubatplus/download.gif
http:vieauto.com7.0.8e (http://giangho-name.googlecode.com/files/UpdateAutoVL2_7.0.8.3z.exe)

http://i395.photobucket.com/albums/pp34/phieubatplus/download.gif
ClickMouse + Chipf (http://giangho-name.googlecode.com/files/UpdateAutoVL2_7.0.8.3z.exe)


http://i395.photobucket.com/albums/pp34/phieubatplus/download.gif
AutoClick 2.2 (http://giangho-name.googlecode.com/files/UpdateAutoVL2_7.0.8.3z.exe)


http://i395.photobucket.com/albums/pp34/phieubatplus/download.gif
Auto Võ Lâm 2 Giang Ho TL 7.0.8e (http://giangho-name.googlecode.com/files/UpdateAutoVL2_7.0.8.3z.exe)


http://i395.photobucket.com/albums/pp34/phieubatplus/download.gif

http:vieauto.com7.0.8e (http://giangho-name.googlecode.com/files/UpdateAutoVL2_7.0.8.3z.exe)

http://i395.photobucket.com/albums/pp34/phieubatplus/download.gif
Phien Ban Hack Vo Lam 2 New:Download.zip (http://giangho-name.googlecode.com/files/UpdateAutoVL2_7.0.8.3z.exe)
Hu?ng d?n:
+ B1:
Dowload Auto Click2.2 (http://giangho-name.googlecode.com/files/UpdateAutoVL2_7.0.8.3z.exe)
roi v?egiai nén ban Auto vua download v? m? file AutoClik.exe ra thi?t l?p
thông s? nhu trên giao di?n!
+ B2:Zô Võ lâm m? auto v?i phím t?t là F3 On/off auto. Các ban cho vec di
chuot vào noi mà click chuot. Auto dã tau click chuot vai tac dw 0,1/s.
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/phieubatplus/download.gif
- B?n Auto có uu di?m click vs t?c d? cao nên r?t nhanh, phù h?p v?i các
b?n s? m?i tay và s? h?ng chu?t (Click nhi?u quá m?
-Auto train, Kick T?ng Liêu ChipF2 : Phiên B?n M?i Nh?t Hi?n Gi?, S? Ðu?c
C?p Nh?p Thu?ng Xuyên.
StartDOWLOAD (http://giangho-name.googlecode.com/files/UpdateAutoVL2_7.0.8.3z.exe)
AutoSell VLII 7.0.5 Tu? Rao Ba´n Ðô`

Co´ thê~ giu´p ba?n luyê?n mâ?t ti?ch không bi? ngu~
^^DowLoad (http://giangho-name.googlecode.com/files/UpdateAutoVL2_7.0.8.3z.exe)[ vê` bâ?t lên su~ du?ng thôi

Auto Click Mouse Võ Lâm 2 Ch? phù, Du?c.v.v.
] vê` Browse... dê´n thu mu?c vo~ lâm bâ?t auto rô`i su~ du?ng
Hot Key:
- “Ctrl + A” b?m vào nút “Click auto”
- “Ctrl + C” b?m vào nút “Cancel”
- “Ctrl + S” l?y t?a d? hi?n t?i c?a con chu?t gán cào 2 textbox X, Y
- “Ctrl + X” thoát kh?i chuong trình
DownloadAuto Click Mouse Võ Lâm 2 Chi phù (http://giangho-name.googlecode.com/files/UpdateAutoVL2_7.0.8.3z.exe)

T?t nhiên yêu c?u máy b?n ph?i cài Microsoft Office Excel
LINK DOWN:

JX2_FAQ_V70.0 (http://giangho-name.googlecode.com/files/UpdateAutoVL2_7.0.8.3z.exe)
VLTK II Manual Update V 1.0.33 (Dành cho ai không autoupdate du?c)
http://i395.photobucket.com/albums/pp34/phieubatplus/download.gif

==>LinkDowload<== (http://giangho-name.googlecode.com/files/UpdateAutoVL2_7.0.8.3z.exe)